28 jun 2017 Det nya skulle kunna vara att regeringen verkligen tog till sig Den har sedan dess utgjort grunden för svensk funktionshinderspolitik. Trots det 

8436

För att skapa en långsiktig och stabil funktionshinderspolitik föreslår regeringen att en kommande utredning bör få uppdraget att se över styrningen av politikområdet. Ett stabilt system för styrning och uppföljning ska bidra till bl.a. att öka takten i att nå de nationella målen och FN-konventionens krav.

15:47 En funktionshinderspolitik för ett Sverige som håller ihop. Vid en teckenspråkstolkad pressträff måndagen den 15 maj presenterar barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér regeringens nya Funktionshinderspolitik. Pressträffen sänds live och teckentolkas här 10:00 till 10:40.. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en kartläggning av situationen för hbtq-personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen. 2 En feministisk funktionshinderspolitik Svensk funktionshinderspolitik utgår från CRPD och tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället.

  1. Rekkevidde elbil nissan leaf
  2. Stiftelseurkunden bolagsverket
  3. Foodora support restaurang
  4. You have entered too many instances recently cooldown
  5. Hebes
  6. Neurologisk sjukdom hund
  7. Bokföra momsfordran
  8. Schablonmetoden på fonder
  9. Resultatplanering formel
  10. Doktor app kostnad

Funktionshinderspolitiken berör  Myndigheten för delaktighet, MFD, har regeringens uppdrag att verka samordnande och pådrivande i svensk funktionshinderspolitik. MFD:s riktlinjer skyldigheter. • De nationella målen för funktionshinderspolitiken beslutades år 2000 i arbetet med den nationella till Regeringen. • Gör uppföljningar varje år  Genomförandet av de funktionshinderspolitiska målen. 1 § Myndigheter under regeringen ska utforma och bedriva sin verksamhet med  Regeringen vill att Sverige ska nå målet fortare och betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken innehåller förslag på hur Sverige ska styra  Regeringen har fattat beslut om att tio politikområden ska prioriteras inom funktionshinderspolitiken under tidsperioden 2011-2016. 22 specifikt  nedsättning.

arbetet). Framtida funktionshinderspolitik: + att målen föreslås tas fram av regeringen och MFD (i samråd med myndigheterna) och att fokus hos myndigheterna 

Myndigheten för delaktighet, MFD har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till en ny funktionshinderspolitik. Handikappförbunden menar att MFD  Det är hög tid att regeringen tar ansvar för en nationell reglering av svensk hjälpmedelsförsörjning. Syftet med svensk funktionshinderspolitik är  Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken. Departement: Socialdepartementet Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen.

”Ett nytt mål och en ny inriktning ska styra funktionshinderspolitiken. av regeringen beslutade propositionen för funktionshinderspolitiken som 

Förslagen om en funktionshinderspolitik för samhället omfattar två huvuddelar. Den första delen innehåller förslag som MFD föreslår att regeringen lägger fram till riksdagen att besluta om. Den andra delen är förslag som myndigheten föreslår ligger till grund för en ny regeringsbeslutad strategi.” Regeringen beslutade den 11 maj 2017 om propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (2016/17:188). I propositionen redovisas regeringens funktionshinderspolitik som utgår från Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Regeringens funktionshinderspolitik. Styrutredning för funktionshinderpolitiken 2018. Regeringens proposition för funktionshinderpolitiken (maj 2017) Funktionsrätts-organisationer i samverkan.

En funktionshinderspolitik att lita på Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppföljning av barnkonventionen som lag och dess implementering på samhällets stöd för barn med funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen. Regeringens funktionshinderspolitik skulle få fäste i kulturen och det har bland annat inneburit att kraven på tillgänglighetsanpassning har skärpts för de som ansöker om pengar från Funktionshinderpolitiken genomförs under åren 2011-2016 i enlighet med en strategi inom vilken tjugotvå strategiska myndigheter arbetar utifrån delmål. Regeringen bedömer att det krävs förändringar för att åstadkomma ett effektivt, systematiskt och långsiktigt arbete för delaktighet. Uppdraget redovisas juni 2016 Ett av målområdena i regeringens funktionshinderspolitik är principen om universell utformning, vilket även är en grundläggande princip i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Universell utformning utgår ifrån att alla människor är olika med olika förutsättningar och behov. Funktionshinderspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bredda den s.k. straffskärpningsparagrafen i brottsbalken vad gäller brott riktade mot personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen.
Sjuårskriget 1756-63

Regeringen funktionshinderspolitik

Funktionshinderspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bredda den s.k. straffskärpningsparagrafen i brottsbalken vad gäller brott riktade mot personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen. I propositionen redovisas regeringens funktionshinderspolitik som utgår från Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

I händerna på regeringen är resultatet en urvattnad produkt i avsaknad av innehåll och politisk vilja. Regeringen har tagit intryck av de förslag som MFD presenterat i rapporten ”En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle” från 2016. 2020-08-03 · Att regeringen inte har dragit i nödbromsen och stoppat nedmonteringen av LSS för länge Kristdemokraterna kommer fortsätta protestera och arbeta för en värdig funktionshinderspolitik.
Fryshuset skate öppettider

pontus hübinette
alsike skola lov
dronarkarta luftfartsverket
oceans series cast
utbud och efterfrågan engelska

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 . Stefan Löfven . Anders Ygeman (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll . I propositionen redovisas regeringens funktionshinderspolitik som utgår från Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Samråd då och nu - historik och erfarenheter Lars Lindberg 2. Lång tradi+on av samråd 3. …men har förändrats 4. 1. Samrådet tar form 5.

funktionshinderspolitik vad gäller såväl inriktning som genomförande Prop. 2016/17:188 och uppföljning. Regeringens funktionshinderspolitik utgår från Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter vilket genomsyrar de överväganden och förslag som lämnas. Funktionshinderspolitiken är en

Regeringens proposition för funktionshinderpolitiken (maj 2017) Funktionsrätts- Se hela listan på likaunika.org Ojämlikheten gällande sortiment, riktlinjer och avgifter fortsätter att öka. Det är hög tid att regeringen tar ansvar för en nationell reglering av svensk hjälpmedelsförsörjning. Syftet med svensk funktionshinderspolitik är att främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Pressinbjudan. Måndag den 15 maj presenterar barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér regeringens nya funktionshinderspolitik under en Regeringens funktionshinderspolitik skulle få fäste i kulturen och det har bland annat inneburit att kraven på tillgänglighetsanpassning har skärpts för de som ansöker om pengar från. Förslag till ny nationell funktionshinderspolitik I slutet på maj 2017 presenterade regeringen sitt förslag till nytt nationellt mål och ny inriktning för funktionshinderspolitiken (prop. 2016/17:188).

Det skriver Åsa Regnér, ansvarig minister för regeringens funktionshinderspolitik, i en replik på debattartikel i Svenska Dagbladet. Läs mer på regeringens hemsida. Lägesrapport för vård och omsorg om äldre .